*/ function onCookieButtonClick() { var basicValue = document.getElementById("basic_chkbx").checked, preferencesValue = document.getElementById("preferences_chkbx").checked, statisticsValue = document.getElementById("statistics_chkbx").checked, marketingValue = document.getElementById("marketing_chkbx").checked, options = [ { name: "basic", value: basicValue }, { name: "preferences", value: preferencesValue }, { name: "statistics", value: statisticsValue }, { name: "marketing", value: marketingValue } ], data = JSON.stringify(options), date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + 3650 * 24 * 60 * 60 * 1000); var expires = "expires=" + date.toUTCString(); document.cookie = "CookieConsent=" + data + ";" + expires + ";"; document.getElementsByClassName("js-cookiebar")[0].style.display = "none"; } if (!getCookie("CookieConsent")) { document.getElementsByClassName("js-cookiebar")[0].style.display = "block"; } var changeCookie = document.getElementsByClassName("js-change-cookie")[0]; if(changeCookie){ changeCookie.addEventListener( "click", function() { if (getCookie("CookieConsent")) { var cookieValue = "{" + '"cookieValue"' + ":" + getCookie("CookieConsent") + "}"; var jsonData = JSON.parse(cookieValue); var x = jsonData.cookieValue.filter(function(v) { return v.value === true; }); for (var i = 0; i < x.length; i++) { var y = x[i].name + "_chkbx"; console.log(y); document.getElementById(y).checked = true; } } document.getElementsByClassName("js-cookiebar")[0].style.display = "block"; }, true ); }

返回菜单

必威体育betway登录-必威新app优惠码-必威体育有限公司

健康探访及地区护理开放晚会

护理开放之夜

3月18日开放日

参加教学公开晚会

探索必威体育betway登录-必威新app优惠码-必威体育有限公司的学校、中心和学院

工程与创意科技学院“,

健康与福利学院

专业研究学院

创意科技学院

教育与心理学院“,

工程学院

法学院

曼彻斯特管理学院

护理和助产学院

体育与生物科学学院“,

临床和生物医学科学中心

当代皇室法中心

牙科科学中心

伊斯兰金融中心

国家赛车工程中心

反对派研究中心

教育学中心

健康和福利研究中心

体育运动 & 生物科学研究中心

工作城市研究中心

材料研究与创新研究所(IMRI)

校外分部

医学院

先进制造中心

my必威体育betway登录-必威新app优惠码-必威体育有限公司

为你的智能手机下载应用程序:

帮助中心

必威体育betway登录-必威新app优惠码-必威体育有限公司有你的问题的答案,在一个地方找到所有的建议和支持.

帮助中心

必威体育betway登录-必威新app优惠码-必威体育有限公司有你的问题的答案,在一个地方找到所有的建议和支持.