*/ function onCookieButtonClick() { var basicValue = document.getElementById("basic_chkbx").checked, preferencesValue = document.getElementById("preferences_chkbx").checked, statisticsValue = document.getElementById("statistics_chkbx").checked, marketingValue = document.getElementById("marketing_chkbx").checked, options = [ { name: "basic", value: basicValue }, { name: "preferences", value: preferencesValue }, { name: "statistics", value: statisticsValue }, { name: "marketing", value: marketingValue } ], data = JSON.stringify(options), date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + 3650 * 24 * 60 * 60 * 1000); var expires = "expires=" + date.toUTCString(); document.cookie = "CookieConsent=" + data + ";" + expires + ";"; document.getElementsByClassName("js-cookiebar")[0].style.display = "none"; } if (!getCookie("CookieConsent")) { document.getElementsByClassName("js-cookiebar")[0].style.display = "block"; } var changeCookie = document.getElementsByClassName("js-change-cookie")[0]; if(changeCookie){ changeCookie.addEventListener( "click", function() { if (getCookie("CookieConsent")) { var cookieValue = "{" + '"cookieValue"' + ":" + getCookie("CookieConsent") + "}"; var jsonData = JSON.parse(cookieValue); var x = jsonData.cookieValue.filter(function(v) { return v.value === true; }); for (var i = 0; i < x.length; i++) { var y = x[i].name + "_chkbx"; console.log(y); document.getElementById(y).checked = true; } } document.getElementsByClassName("js-cookiebar")[0].style.display = "block"; }, true ); }

返回菜单

黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜

健康探访及地区护理开放晚会

护理开放之夜

3月18日开放日

参加教学公开晚会

快速进入高等教育和博学者

黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜

没有找到黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜

FndCert(CPD)快速进入高等教育
全职
学习方式
9周
持续时间

黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜

FndCert快速进入高等教育(护理)
全职
学习方式
9周
持续时间

黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜

FndCert(CPD)快速进入高等教育
兼职
学习方式
18周
持续时间

黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜

FndCert快速进入高等教育(护理)
兼职
学习方式
18周
持续时间

黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜

黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜高等教育和博学者的快速通道

入门,快速通道和博学者黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜为您的学位水平学习做好准备. 如果你没有获得直接进入本科黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜所需的资格,他们是完美的选择, 或者如果你需要提高你在某一特定领域的技能. 高等教育改变人生, it is an important route to more fulfilling and rewarding employment; increasing understanding, 增强知识和发展新技能.


学生LR的教育课堂

新闻

在快速通道支持下为你的护理职业生涯做准备

04月22日

关心他人是你的基因吗? 你有护理的职业抱负吗? 也许你梦想在医疗保健领域工作,但还没有获得成人护理学位的经验. 这样的话,黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜就能快速找到希格了...

快速获得更好的教育职业生涯

04月22日

想要一份有价值的职业,帮助塑造未来的一代?

视频

与团队见面

my黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜

为你的智能手机下载应用程序:

帮助中心

黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜有你的问题的答案,在一个地方找到所有的建议和支持.

帮助中心

黄金城下载平台-apple app store-黄金城集团排行榜有你的问题的答案,在一个地方找到所有的建议和支持.